АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Издаване на диплома за средно образование

  1. Наименование на административната услуга

  Издаване на диплома за средно образование

  2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

  Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

  Директор на училището

  4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

  Издаване на дипломата по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

  - Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно образоване

      - Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

  - Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.

  - След регистрирането дипломата се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация,

  5. Начини на заявяване на услугата

  За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички ученици, придобили средно образование.

  6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя

  Услугата не се предоставя по електронен път

  7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

  Безсрочен

  8. Такси или цени

  Не се дължат

  9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

  Регионално управление на образованието

  Министерство на образованието и науката

  10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

  Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

  11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

  gpze@mail.bg

  12. Начини на получаване на резултата от услугата.

  Готовите дипломи се получават на място в училището лично срещу полагане на подпис.

 • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

  1. Наименование на административната услуга

  Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

  2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

  Директор на институцията

  4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

  Администрация на съответната институция

  5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.

  Документи: заявление, актуална снимка – 2 бр., документ за промяна на имената (ако е приложимо)

  Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:

  – Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.

  – Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

  – Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.

  – След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.

  7. Начини на заявяване на услугата.

  Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник

  8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

  Услугата не се предоставя по електронен път

  9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

  Безсрочно

  10. Такси или цени.

  Не се дължат

  11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионално управление на образованието – за детски градини, училища и професионалните колежи

  Министерство на образованието и науката – за частните професионални колежи

  Национална агенция за професионално образование и обучение – центрове за професионално обучение

  12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

  13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

  gpze@mail.bg

  14. Начини на получаване на резултата от услугата.

  Готовите дубликати се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

 • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

  1. Наименование на административната услуга

  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

  2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 84, т. 6 и т. в)

  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

  Директорът на училището

  4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  Учениците от последния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, до директора на училището.

  5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

  Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката.

  6. Начини на заявяване на услугата.

  Лично

  7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път.

  Услугата не се предоставя по електронен път.

  8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

  За съответната сесия на държавните зрелостни изпити

  9. Такси или цени

  Не се дължат

  10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионалното управление на образованието

  Министерството на образованието е науката

  11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд

  12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

  gpze@mail.bg

  13. Начини на получаване на резултата от услугата

  Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

 • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

  1.Наименование на административната услуга

  Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

  2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 101)

  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

  Директора на училището

  4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  Допуснатите до полагане на държавни зрелостни изпити зрелостници получават служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

  5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

  Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката.

  6. Начини на заявяване на услугата.

  Лично

  7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

  Услугата не се предоставя по електронен път.

  8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

  За съответната сесия на държавните зрелостни изпити

  9. Такси или цени

  Не се дължат

  10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионалното управление на образованието

  Министерството на образованието е науката

  11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК

  12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

  gpze@mail.bg

  13. Начини на получаване на резултата от услугата

  Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

 • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

  1. Наименование на административната услуга

  Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

  2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147 и чл. 148.

  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

  Директор на училището

  4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище.

  До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/настойника и/или ученика желание.

  До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.

  Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.

  Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

  В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

  5. Начини на заявяване на услугата.

  Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище лично или по пощата

  6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

  Не се предлага

  7. Такси или цени

  Не се дължат такси

  8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионално управление на образованието

  Министерство на образованието и науката

  9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът за записване се обжалва по реда на АПК

  10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

  gpze@mail.bg

  11. Начини на получаване на резултата от услугата.

  Лично или чрез пълномощник

 • Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

  1. Наименование на административната услуга

  Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

  2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147, чл. 148, чл. 149

  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

  Директор на училището

  4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас, дневна форма на обучение могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

  За места, определени с държавния план-прием в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

  Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.

  Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.

  Заявление се подава до началника на съответното регионално управление на образованието, който организира класирането на учениците по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година.

  Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

  5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

  Всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи за организиране на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием за съответната учебната година Сред тези документи са:

  Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

  Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

  6. Начини на заявяване на услугата.

  Родителите подават заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование в електронна среда или на хартиен носител, които след това се въвежда електронно, от служебно лице.

  Заявлението се подава на хартия в определените за учебната година и оповестени на сайта на регионалното управление на образованието училища-гнезда.

  7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

  https://priem.mon.bg/

  8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

  За съответната учебна година

  9. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

  Не се дължат такси

  10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионално управление на образованието

  Министерство на образованието и науката

  11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът за записване се обжалва по реда на АПК

  12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

  gpze@mail.bg

  13. Начини на получаване на резултата от услугата.

  Лично или чрез пълномощник

 • Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

  1. Наименование на административната услуга

  Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

  2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

  Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149

  3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

  Директор на училището

  4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  Приемането на учениците в XI клас се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване от X клас.

  Приемането на ученици в XІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и спорт" се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.

  Изпитът за проверка на способностите се организира от училището и се провежда по график, обявен в съответното училище и в регионалното управление на образованието.

  За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до директора на училището, като за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт подават и копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.

  Изпит за проверка на способностите може да се проведе и за специалности от професиите от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по решение на педагогическия съвет и оценката от този изпит е задължителна част от бала.

  Изпитът се определя преди началото на учебната година и се публикува на интернет страницата на училището и на интернет страницата на регионалното управление на образованието.

  Изискванията към учениците за участие в приема са:

  1. да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в годината на кандидатстване;

  2. здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват по утвърден образец от МОН.

  Дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците по допълнителния държавен план-прием в XІ клас се организират от приемащото училище по график, определен от министъра на образованието и науката преди началото на учебната година. Министърът на образованието и науката утвърждава образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на учениците.

  5. Начини на заявяване на услугата.

  Неприложимо

  6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

  Не се предоставя по електронен път

  7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

  За съответната учебна година

  8. Такси или цени

  Не се дължат такси

  9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионално управление на образованието

  Министерство на образованието и науката

  10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът за записване се обжалва по реда на АПК

  11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

  gpze@mail.bg

  12. Начини на получаване на резултата от услугата.

  Лично или чрез пълномощник


 

Copyright © 2008-2024 Профилирана гимназия с преподаване на западни езици "Захарий Стоянов" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев