ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ - ФУНКЦИИ

Извадка от Закона за предучилищното и училищно образование

Чл. 269. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:

1.  одобрява  стратегията  за  развитие  на  детската  градина  или  училището  и  приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2.  участва  в  работата  на  педагогическия  съвет  при  обсъждането  на  програмите  по  чл.  263, ал. 1, т. 8 и 9 и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3.  предлага  политики  и  мерки  за  подобряване  качеството  на  образователния  процес  въз основа  на  резултатите  от  самооценката  на  институцията,  външното  оценяване   -  за  училищата,  и инспектирането на детската градина или училището;

4.  дава  становище  за  разпределението  на  бюджета  по  дейности  и  размера  на капиталовите  разходи,  както  и  за  отчета  за  изпълнението  му   -  за  институциите  на  делегиран бюджет  и  за  частните  детски  градини  и  частните  училища,  които  получават  средства  от държавния бюджет;

5.  съгласува  предложението  на  директора  за  разпределение  на  средствата  от  установеното към  края  на  предходната  година  превишение  на  постъпленията  над  плащанията  по  бюджета  на училището или детската градина; 6. съгласува училищния учебен план;

7.  участва  с  представители  в  комисиите  за  атестиране  на  директорите  при  условията  и  по реда  на  държавния  образователен  стандарт  за  статута  и  професионалното  развитие  на  учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8.  съгласува  избора  от  учителите  в  училището  по  чл.  164,  ал.  2  на  учебниците  и  учебните комплекти;

9.  сигнализира  компетентните  органи,  когато  при  осъществяване  на  дейността  си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1;

11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

(2)  При  неодобрение  от  обществения  съвет  на  актовете  по  ал.   1,  т.   1  и   6  те  се  връщат  с мотиви  за  повторно  разглеждане  от  педагогическия  съвет.  При  повторното  им  разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

(3)  Общественият  съвет  в  частната  детска  градина  и  в  частното  училище  изпълнява правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата, получавани от държавния бюджет.

 

Copyright © 2008-2024 Профилирана гимназия с преподаване на западни езици "Захарий Стоянов" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев