Oбучение в електронна среда (ОРЕС)

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОТДЕЛЕН УЧЕНИК В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /ОРЕС/ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 30 УЧЕБНИ ДНИ ДО КРАЯ НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10/2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. Съгласно чл. 40а, ал. 4 на Наредба № 10/2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ може да се извършва за отделен ученик в дневна, индивидуална или комбинирана форма за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка:
  • по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, ако присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
  • по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, ако присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее;
  • по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
 2. ОРЕС се осъществява от училището, в което е записан ученикът, като ученикът/родителите му самостоятелно осигуряват необходимите технически и технологични условия. Обучението включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.
 3. За включване в ОРЕС по здравословни причини за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка ученикът/родителят подава заявление до директора на училището с приложени медицински документ и декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението. За включване на ученика в ОРЕС директорът на училището издава заповед.
 4. За включване в ОРЕС по желание за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка ученикът/родителят подава заявление чрез директора на училището до началника на РУО, като прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.

  В деня на подаването на документите, директорът на училището ги изпраща до началника на РУО заедно с информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в процеса на обучение за предходната учебна година и до момента, ако ученикът се е обучавал в същото училище.

  Началникът на РУО разрешава ОРЕС за ученика въз основа на информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика за предходната учебна година и до момента и уведомява родителя и директора на училището, в което е записан ученикът, в срок 3 работни дни от датата на подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на обучението. За включване на ученика в ОРЕС директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед.

 5. С подадената декларация родителят се задължава:
  1. да осигури необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението;
  2. да поддържа редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;
  3. да съдейства за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда;
  4. да осигури редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини;
  5. да подпомага процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.
 6. Обучението в ОРЕС започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението и се прекратява:
  1. по желание на ученика;
  2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение;
  3. при неизпълнение на поетите от родителя задължения.

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА


Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на

e mail: gpze@mail.bg


 

Copyright © 2008-2024 Профилирана гимназия с преподаване на западни езици "Захарий Стоянов" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев