СЪОБЩЕНИЕ

16.02.2023 / 18:30

От 17.02.2023 г /петък/ до 06.03.2023 г. /понеделник/ учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас могат да подават документи за отпускане на стипендия за втори учебен срок на учебната 2022/2023 г, както следва:

 

I. За постигнати образователни резултати / чл. 4, ал. 1, т. 1 от ПМС № 328/21.12.2017г., и Постановление № 20 от 1 февруари 2019г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 / 21.12.2017 г - най - малко отличен 5.50 от успеха за първи срок на учебната 2022/2023 година.

 

1. Заявление – декларация от ученика /образец 1/ - посочва се точния успех от първия срок на учебната 2022/2023 г.

 

II. За подпомагане на достъпа до образование /по доход/ чл. 4, ал. 1, т. 2 от ПМС № 328/21.12.2017 г., и Постановление № 20 от 1 февруари 2019г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 / 21.12.2017 г – успех не по нисък от много добър 4.50 за първи срок на учебната 2022/2023 г.

1. Заявление – декларация от ученика /образец 2/ с подпис на класния ръководител и родител/попечител.

2. Документи, удостоверяващи доходите на семейството за предходните 6 месеца /м. август 2022 – м. януари 2023 г. /вкл./;

- служебни бележки за дохода на родителите за периода //м. август 2022 – м. януари 2023 г. /вкл./;

- служебни бележки за учащи братя и сестри;

- за безработните родители – служебни бележки от Бюро по труда или нотариално заверена декларация, че са безработни през предходните 6 месеца /м. август 2022 – м. януари 2023 г. /вкл./;

- за родителите пенсионери – служебни бележки от РУСО – Сливен; //м. август 2022 – м. януари 2023 г. /вкл./

- удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане за изплатени помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца, ЗСП, КСО /м. август 2022 – м. януари 2023 г. /вкл./;

 

Забележка: Максимален месечен доход на член от семейство – 721.67 лв.

 

 

III. За ученици без родители или с един родител/ чл. 4, ал. 1, т. 4 и ал. 2:

1. Заявление – декларация /образец 4/

2. Ксерокопие от смъртен акт /ако досега не е предоставян/

 

IV. За подпомагане на ученици с трайни увреждания /чл. 4, ал. 1, т. 3:

1. Заявление – декларация /образец 3/

2. Документ от органите на медицинската експертиза за установена степен на намалена работоспособност или определена степен и вид на увреждане 50% и над 50%.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Всички заявления – декларации се подават на класния ръководител.

2. Класният ръководител предава документите на председателя на Комисията за стипендии в срок до 08.03.2023 г. /както и списък на кандидатите за стипендия/.

3. Заявление – декларация се предоставя от класния ръководител.

4. Стипендията се отнема в случай на наложено наказание от ПС до заличаване на наказанието.

5. Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се изплащат месечно за периода на учебните месеци.

6. Стипендиите по ал.1, т. 3 и 4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат и за периода на неучебните месеци.

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Профилирана гимназия с преподаване на западни езици "Захарий Стоянов" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев