УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО


УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при ПГПЗЕ "ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ" - гр. Сливен е учредено през 1997 г. Същото е пререгистрирано през 2017 г. в съответствие със ЗЮЛНЦ. Действащ председател е г-н Мирослав Кожлеев.УСТАВ на УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО


при ПГПЗЕ "Захарий Стоянов", гр.Сливен, община СЛИВЕНІ. СТАТУТ

1. Училищното настоятелство се учредява като доброволно сдружение за подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов", гр.Сливен като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза.

2. Настоятелството е юридическо лице с нестопанска цел и подлежи на вписване в Търговския регистър на Сливенския окръжен съд по реда на чл.18 от ЗЮЛНЦ.

ІІ.НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ЦЕЛИ

3.Наименованието на Училищното настоятелство при ПГПЗЕ "Захарий Стоянов", гр.Сливен, е "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов".

4. Седалището на Училищното настоятелство е гр. Сливен, община Сливен, ул. "Великокняжевска" № 1

5. Цели и задачи на Училищното настоятелство:
а/ обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на училището;
б/ обединява усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане на учебното дело;
в/ съдейства за ефикасното стопанисване и целесъобразно използване на имотите, предоставени за ползване и собствени на училището, като: отдава под наем имоти на училището; организира свободното време на учениците чрез школи, кръжоци и др. форми, като използва прихода за постигане на целите, посочени в този Устав, без да разпределя печалба;
г/ грижи се за целесъобразното насочване на придобитите от това стопанисване материални средства за нуждите на училището;
д/ съдейства при решаване на текущи проблеми, свързани с дейността на училището;
е/ подпомага училището за възстановяване и увеличаване на имотите и материалната база;
ж/ грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за нуждите на училището;
з/ подпомага изграждането и поддържането материално-техническата база на училището;
и/ съдейства при организиране осигуряване на добри битови условия за гимназистите, преподавателите и персонала, както и за охрана на тяхната личност по време на пребиваването им в училището;
к/ подпомага и съдейства на училищното ръководство в учебно-възпитателния процес и за целесъобразно организиране на свободното време на гимназистите.


ІІІ. УСТРОЙСТВО, ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

6. Членове на Училищното настоятелство могат да бъдат всички лица от кръга на учредителите, физически и юридически лица, които приемат устава и направят встъпителни вноски. Могат да участват всички правоспособни и дееспособни граждани без ограничение на възраст, пол, политическа или религиозна принадлежност.

7. Приемането на членове в Училищното настоятелство се извършва въз основа на писмено заявление и декларация, че се приемат условията на този Устав.

8. Училищният настоятел има следните права и задължения:
а/ да участва в работата на Общото събрание на Училищното настоятелство;
б/ свободно да изразява мнението си по всички въпроси от компетентността на настоятелството и дейността на училището;
в/ да спазва Устава на Училищното настоятелство;
г/ да оказва активно съдействие и дава своя принос за реализиране целите на Училищното настоятелство в съответствие със своите възможности;
д/ за задълженията на сдружението всеки член отговаря до размера на направените от него имуществени вноски. Членовете не отговарят лично за задълженията на сдружението.

9. Прекратяването на членството се извършва въз основа на:
а/ писмено заявление, подадено от настоятеля до Председателя на УС.
б/ решение на Общото събрание за изключване поради: грубо нарушаване на Устава; поведение, уронващо авторитета и името на Настоятелството или посегателство на имуществото му.
в/ смърт или поставяне под пълно запрещение на члена на Училищното настоятелство.


ІV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

10.Органи на управление на Училищното настоятелство са:
а/ Общо събрание на училищните настоятели и
б/ Съвет на настоятелите /Управителен съвет /

11. Органите на управление се избират за срок от две години.


А. ОБЩО СЪБРАНИЕ

12. Общото събрание на училищните настоятели провежда редовни заседания най-малко един път в годишно.Извънредни заседания се свикват по решение на председателя или по искане на не по-малко от 1/3 от членовете на Общото събрание.

13. Свикването на Общото събрание на заседание се извършва от Управителния съвет чрез изпращане най-малко 10 дни преди деня на заседанието на писмена покана до всеки настоятел, включваща: проект за дневния ред;място и час на заседанието;

14. Заседанията са редовни, когато присъстват повече от половината от членовете на Общото събрание. Ако не се явят нужният брой настоятели, събранието се отлага за един час по-късно при същият дневен ред и се счита законно,колкото и настоятели да се явят.

15. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите се изисква за: изменение на Устава; прекратяване на сдружението или за сливането му с друго; разпореждане с недвижими имоти, собственост на настоятелството.

16. Общото събрание:
а/ изменя и допълва Устава;
б/ приема други вътрешни актове
в/ избира и освобождава членове на УС;
г/ приема ш изключва членове на УС;
д/ взема решение за участие в други организации;
е/ взема решение за образуване или прекратяване на сдружението;
ж/ приема бюджета на настоятелството;
з/ взема решение по всички въпроси,отнасящи се до предмета на дейност на настоятелството, както и относно събирането и размера на встъпителните вноски;
и/ взема решение за определяне възнаграждение на касиера, ако такъв е избран;
к/ взема решение за набирането и изразходването на финансовите средства на настоятелството.


Б. СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

17. Управителния съвет се състои от пет членове: предсeдател и четирима членове. Един от членовете може да бъде избран за касиер.

18. Съветът на настоятелите управлява работите на настоятелството и реализира задачите, поставени му от Общото събрание на настоятелството.

19. Председателят на Съвета на настоятелите :
а/ свиква и ръководи заседанията на Общото събрание на настоятелството;
б/ представлява училищното настоятелство пред държавните и общинските органи, обществените организации и пред всички физически и юридически лица;
в/ определя обема на представителната власт на членовете на Съвета;
г/ разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на Устава;
д/ подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и за отчет за дейността на настоятелството.
е/ приема членове, след изпълнението на процедурата по чл.7 от Устава.

20. Заседанията на Съвета на настоятелите се свикват и ръководят от Председателя. Решенията могат да се вземат, ако на заседанието присъстват повече от половината членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участие в обсъждането и вземането на решение. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.


V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

21. Имуществото на Училищното настоятелство се състои от пари, вещи - движими и недвижими имоти, ценни книжа, право върху интелектуална собственост и др.

22. Приходите се формират от встъпителни вноски, доброволни вноски на настоятелите, дарения от юридически и физически лица, наеми, лихви, завещания и др.

23. Средствата на Училищното настоятелство се изразходват за реализиране на неговите цели и задачи.

24. При прекратяване ликвидация се извършва в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ.


VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

25. 1) Училищното настоятелство има печат с надпис "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" , гр. Сливен.
2) Училищното настоятелство се учредява без срок на действие.
3) Този УСТАВ е приет на събрание на Училищното настоятелство, проведено на 19.05.2003 г., с оглед привеждането на съществуващия Устав на настоятелството с изискванията на ЗЮЛНЦ.

Приложеният списък на учредителите се счита за неразделна част към Устава на "УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО – ПГПЗЕ"З.Стоянов",гр. Сливен.


 

Copyright © 2008-2024 Профилирана гимназия с преподаване на западни езици "Захарий Стоянов" - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев